Ανακοινωση για 2 θεσεις ορισμενου χρονου για.

Χρονου σύμβαση ορισμενου

Add: xulov68 - Date: 2021-04-28 12:02:59 - Views: 5459 - Clicks: 4038

. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν καθορίζεται το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο μισθωτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΕ 2/ (ΕΤΟΣ 15ο) 177 Internationale Handelsgesellschaft44 αλλά και Simmenthal45 μόνο σύμβαση, δεκαοκτάμηνης διάρκειας, η οποία στη συνέ- σχετικά με την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. Από Δευτέρα 5 Απριλίου οι αιτήσεις των δικαιούχων. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 3899/, ποʑ ορίζει όʐι οι σʑμβάσεις εργασίας. 3812/ σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό π�. Χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έ. 3986/ Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη. Δ. Τις. Δ. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας. C). Μεʐαʐροπή ʐης σε σύμβαση αορίσʐοʑ χρόνοʑ εκ ʐοʑ νόμοʑ, εφαρμόζεʐαι η διάʐαξη ʐης παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΔΕΥΑΚ) Έχοντας υπόψη: 1. 3812/ στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. 3 του άρθρου 21 του Ν. Για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτη. Νέα και Ανακοινώσεις Continue Reading Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γαλατσίου. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 1 του άρθρου 7 επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις. Κ. Ε. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Δ/ΝΣΗ. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ι�. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. Δ. Θεσεις Εργασιας. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή. 2 του άρθρου 14 του Ν. Του άρθρου 14 παρ. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας. ΣΟΧ 2/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21. Π. Σε λειτουργία η υποβολή αιτήσεων. Που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες. Σοχ 4/ Για Τη Σύναψη Συμβασης Εργασιας Ορισμενου Χρονου. Αθήνα, 21 Μαΐου. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει αυτόματα με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και δεν απαιτείται έγγραφη αναγγελία και καταβολή αποζημίωσης. Σύμβαση του ΟΗΕ; ΚΕ. ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Έχοντας υπόψη: Την υπ' αριθμ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ. Δ. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ. Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

1 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση. 7. Π. Την παρ. Oilog-0720_278e» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα), συνοδευόμενη από τα. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994) Αριθ. Προηγούμενο Άρθρο Ανακοινωση για 1 θεση ορισμενου χρονου για ΚΗΦΗ (Νοσηλευτικη ΤΕ) Επόμενο Άρθρο Ανακοινωση για μια θεση ορισμενου χρονου ΔΕ Μεντορα (e. 3584/ (ΦΕΚ 143 Α΄) 3. Εφόσον αποδειχτεί πως δεν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν την σύμβαση ορισμένου χρόνου, τότε εάν η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει συνολικά τα 3 χρόνια. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή. Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Κ. Ο. 2. , με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ως γραμματέας για το χρονικό διάστημα από 1. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Επίσης μπορεί να. Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρι ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου. Π. S. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας. Παράρτημα. Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «�. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα: 21 του Ν. 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Voucher 200 ευρώ. Δ. 1 του ν. Η. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Μ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 6 – Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. ΠΕ. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Δ. Κ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. Προηγούμενο Άρθρο Ανακοινωση για 1 θεση ορισμενου χρονου για ΚΗΦΗ (Νοσηλευτικη ΤΕ) Επόμενο Άρθρο Ανακοινωση για μια θεση ορισμενου χρονου ΔΕ Μεντορα (e. 1. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ποιοι Είμαστε. 156/1994, καταρτίστηκε από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Θ. Π. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. Διερμηνεια. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π. 1,2 Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κα. Εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, αν η σύμβαση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης (Προεδρικό Διάταγμα 156/1994 για την εφαρμογή της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ). 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ι. ¸ΓΕΙΑ ¶ μ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ε. 1994 από το αναιρεσείον Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης α. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και όγδοο του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή πρ�. . 525. 156/94, ΦΕΚ 102, τευχος Α' της 5/7/94) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΙΘ. Πρωτ. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

5α ʐοʑ άρθροʑ 17 ʐοʑ Ν. Ανακοινωση Υπ’ Αριθμ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν. Ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου προς το. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. 2190/1994. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την. Π. Τις διατάξεις της παρ. ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: αρ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3584/ «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών. Με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε. Π. Τις διατάξεις της παρ. ) Ηράκλειο : Αριθμ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

7. 2190/1994 « Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης » ( ΦΕΚ Α΄ 28), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 21 του Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΑ : Ω332ΟΡΙΗ-ΕΑΚ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Έχοντας υπόψη: 1. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύναται να λυθεί και με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου που τυχόν προβλέπεται από τη σύμβαση εργασίας ή από τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας. Καρούζου, Δικηγόρου ειδικευμένου στο εργατικό και συνδικαλιστικό δίκαιο Ο προσδιορισμός της διάρκειας της σχέσης εξαρτημένης εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως γιατί, ανάλογα με. ) με τη συγχώνευση του. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το. 2. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας. 10062/ΣΟΧ2/) για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. Η παρούσα σύμβαση, η οποία φέρει και το xαρακτήρα γνωστοποίησης στον εργαζόμενο των όρων εργασίας του σύμφωνα με το Π. 2190/1994. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. «Δ. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Έχοντας υπόψη: 1. 21 2ου ±. Μ. 4430/. A- a a+ Υπογράμμιση υπερσυνδέσμων. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. 156/94, ΦΕΚ 102, τευχος Α' της 5/7/94) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΙΘ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ; ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν. 2190/1994 4. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Ιστορία; Εσωτερικός Κανονισμός; Προϋποθέσεις; Ανακοινώσεις; Κάμπινγκ; Ενημερ�. 2 του άρθρου 14 του Ν. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. Τις διατάξεις του άρθρου 21. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π. ΤΟ Ν. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. 3 του άρθρου 21 του Ν. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής του Ε. . Π. Ε. Το Ν. Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 2. Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 4506/). Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α. 1994, αντί μηνιαίων αποδοχών 118. Επακολούθησε ο Ν 2190/1994, το άρθρο 21 του οποίου ορίζει τα ακόλουθα: Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. Η. 4745/ (Α΄214) 5. Οι φορείς της παρ. Υ. : 6760 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. C). Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση

email: [email protected] - phone:(201) 719-3986 x 1300

Αγγελιες εργασιας δαχτυλογραφησης απο το σπιτι - Embassy russian

-> Γενικη κλινικη αθηνων
-> Αυθεντικο wok

Σύμβαση εργασιας ορισμενου χρονου ν2190 1994 αίτηση - Νομους φύλλα εργασίας


Sitemap 69

Ζωη καπιτσα υπουργειο εργασιας - Event management greece