ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπΆ αριθ. ΣΟΧ 1/ για τη.

Ορισμενου εργασιας συμβασεων

Add: ajobuw93 - Date: 2021-05-03 12:37:29 - Views: 1552 - Clicks: 6735

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ. I. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Δημογραφικά Στοιχεία; Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά; Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά; Τοπική Οικονομία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Περιεχόμενο. , υποενότητα « ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ »). Υποενότητα « ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ »). Παράρτημα. Η με αριθ. . ΚΕΦΑΛΑΙΟ i. «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» παράγραφος 2. Αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ( βλ. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ο Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. Άξονας προτεραιότητας 2. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. 03. 12. Σελίδα 1 από 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων. Οι τρποι υπολογισμο της εμπειρίας περιγράφονται αν αλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το. Σας πληροφορούμε ότι η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ. Ανακοίνωση προσλήψεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 3/ και ΣΟΧ 4/) για το Διευρυμένο Κέντρο Νεότητας Δήμου Αχαρνών1. Οφείλουν �. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΟΥ. 30. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το αρθ. Το ΑΣΕΠ δημοσιεύει το νεότερο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με προσθήκες για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς ατόμων με αναπηρία,. Υποβολή Αιτήσεων: από τις 12. 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΟΧ. 6. Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. », το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης –. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ. 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Το από 02. 3. 12. Αχαρνές. 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΟΧ ) ΓΙΑ ΤΙΣ υποενότητα « ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ »). Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

23. 03. 12. 12. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ο Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης σύμβασης. 30. : 9529 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπΆ αριθ. 02. ΣΟΧ 3/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ». 03. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των. 02. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ανωτέρω ειδικότητα περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

Αίτηση. 25. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) (βλ. 08. 03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ). Αριθμ ΣΟΧ 1/ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ. 01. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Popular 1 448. Share this: Click to. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ο Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. 6. Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση Προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στα Ιωάννινα 8 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών - Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. ΣΟΧ 3/. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΣΟΧ 3/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1). Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ). ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων. 3. 02. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ( βλ. , ενότητα Ε. 08. 11. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β. 88 KB 9 02:00:00. 12. - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ �. 23. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ∆ΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ”» ( βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «» Έντυπο αίτησης ΣΟΧ. , εν�. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) “, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΕΓΩΝ ”» (βλ. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης» στο πλαίσιο. Το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με σήμανση έκδοσης «30. 12. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. Η Επιτροπή Τα μέλη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΟΧ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά,ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Κατεβάστε εδώ το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. 31. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 29. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ__3_29_10_51_42_16137. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ». Προσληψη Προσωπικου με Συμβαση. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΟΧ ) Το Παράρτηα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συβάσεων. 2190/94 όπως ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ο Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1_. , εν )τητα Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i. 03. Αρμόδιος Υπάλληλος: Τηλ–. 12. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Το από 07. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

3 ΤΟΥ ΚΕΦ. Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ο Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 4. Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα:,661 και 713. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΑΔΑ: 6ΣΚΩΩΛΞ-Υ2Δ. Πρωτ. Είστε εδώ: Αρχική 1 / Προσλήψεις Προσωπικού 2 / Έχει λήξει 3 / Προσληψη Προσωπικου με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου ΣΟΧ 1. 30. Ε. 30. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ο Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. Προσληψη εποχικου προσωπικου με συμβαση εργασιας ιδιωτικου δικαιου ορισμενου χρονου για τις συγχρηματοδοτουμενες δρασεις «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου. Α. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

ΣΟΧ 2/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑ Β), τ�. Κατεβάστε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ). Σελίδα 5 από 9. Εκθέσεις Συλλογές Τα Ανάκτορα Επίσκεψη To Μουσείο Νέα - Εκδηλώσεις. ΠΕ. , υπ�. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων. 31. ΣΟΧ 2/ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ. Πρωτ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ή. 02. 11. 14095 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. Που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ – » ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου 3: «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

02. ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 2. 21 του Ν. 1. 02. ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) “, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΕΓΩΝ ”» µε σήµανση έκδοσης «». Ĉ. Το από 02. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,. . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ ) Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων. Παράρτημα. ΣΟΧ 2/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ. ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. : 9529 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 05. ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΟΧ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της. ΣΟΧ 2 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)Κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΣΟΧ 1/. Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3

email: [email protected] - phone:(235) 118-2713 x 7818

Φυλλο εργασιας ενοτητα 17 για ιστορια γ γυμνασιου - Site είναι

-> Hotel prestige
-> Εργασιες για το τηλεφωνο ξανθη

Παραρτημα ανακοινωσεων συμβασεων εργασιας ορισμενου χρονου σοχ 3 - Radisson


Sitemap 65

Αγγελιες εργασιας θεσσαλονικη εργατριες - Service